สถานที่ท่องเที่ยว

น้ำตกคลองลาน

 

                 

น้ำตกคลองลาน อุทยานแห่งชาติคลองลาน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชรเกิดจากเทือกเขาขุนคลองลาน ซึ่งมียอดสูง 1,439 เมตร    จากระดับน้ำทะเลเหนือหน้าผาน้ำตกเป็นที่ราบกว้าง ในฤดูฝนสายน้ำจะไหล จาก ลำห้วยต่างๆ ประมาณ 5 สายลงสู่แอ่งน้ำกลางหุบเขา เกิดเป็น วัง น้ำลึก และลำน้ำยาว ประมาณ  3  กิโลเมตรแล้ว ไหลผ่านหน้าผาลงมาเป็น น้ำตกคลองลาน สูง 95 เมตร กว้างประมาณ 40 เมตร

 

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

 

ตั้งอยู่นอกเมืองกำแพงเพชรไปประมาณ 5 กิโลเมตร ตามถนนสายกำแพงเพชร - พรานกระต่าย  แล้ว เลี้ยวซ้ายตรงกิโลเมตรที่ 360 อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ประกอบด้วยกลุ่ม โบราณ สถาน ขนาดใหญ่ซึ่งจะเป็นศาสนสถานเป็นส่วนมากเช่นวัดพระแก้ววัดพระสี่อิริยาบถวัดช้างล้อมซึ่งนัก   ท่องเที่ยวจะพบเทคโนโลยี่ในการสร้างสมัยโบราณ เช่น การใช้เสาศิลาแลงเป็นเสาค้ำอาคาร โดยเสา แต่ละต้นถูกสกัดขึ้นมาจากศิลาแลงใต้ดิน มีน้ำหนักต้นละไม่ต่ำกว่า 30 ตัน

 

วัดพระบรมธาตุเจดียาราม

 

                       

เป็นพระอารามหลวงประจำเมืองนครชุมมาแต่โบราณ    มีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยตอนต้นตาม หลักศิลาจารึก หลักที่ 3 (จารึกนครชุม)    ที่พบบริเวณมุขเด็ดของพระวิหาร    (ต่อมาได้รักษาไว้ ที่วัดเสด็จ และกรุงเทพฯ ตามลำดับ) ได้บันทึกไว้ว่า พระยาลิไท  แห่งราชวงษ์สุโขทัยโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และปลูกพระศรีมหาโพธิ์จากลังกา ณ วัดพระบรมธาตุเจดียาราม เมื่อปี พ.ศ. 1900

 

อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

      

      

         อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีพื้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัด คือจังหวัด กำแพงเพชรและจังหวัดนครสวรรค์ เป็นหนึ่งในผืนป่าตะวันตกที่มีพื้นที่ป่าสมบูรณ์มากที่สุดตั้งแต่จังหวัดตากจนถึงจังหวัดกาญจนบุรีมีเนื้อที่ ประมาณ 558,750 ไร่ หรือ894 ตาราง กิโลเมตร พื้นที่ทิศเหนือของอุทยานฯติดกับอุทยานแห่งชาติคลองลาน ทิศใต้ติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัด อุทัยธานี และทิศตะวันตกติดกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่า อุ้มผาง จังหวัดตาก ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2530

      

แก่งเกาะร้อย  

  

แก่งเกาะร้อย อยู่ในเส้นทางอุ้มผาง-คลองลาน เข้าทางถนนบ้านโป่งน้ำร้อนเข้าไปประมาณ 15 กิโลเมตร แก่งเกาะร้อยเกิดจากคลองสวน  หมาก  เป็นลำธารสลับด้วยแก่งหินและ หาดทรายขาว สะอาดอยู่ท่ามกลาง ทิวทัศน์แห่งขุนเขาสลับซับซ้อน ประกอบ ด้วยแก่งหินตะปุ่มตะป่ำนับร้อยพัน ก้อนเรียงรายเป็นลานกว้าง ช่วงกลางมีลำธารน้ำใสไหลผ่านเกาะแก่งหินสีเทาหม่นดูสวยงามยิ่ง 

 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร

 

 

ตั้งอยู่ที่ถนนปิ่นดำริห์ อ.เมือง เป็นที่แสดงโบราณวัตถุและศิลปะวัตถุสมัยต่าง ๆ ที่ขุดค้นพบในเมืองกำแพงเพชร และที่มีผู้มอบให้เพื่อเป็นสมบัติของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โบราณวัตถุส่วนมากเป็นลวดลาย ปูนปั้นและ ลวด ลายดินเผาเศียรพระพุทธรูป เครื่องสังคโลก ปูนปั้นรูปยักษ์เทวดา และมนุษย์ซึ่งใช้ประดับฐานเจดีย์หรือติดตั้ง วิหาร ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ในเวลาราชการทุกวัน เว้นวันจันทร์ วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่ เวลา 09.00-16.00 น. ค่าเข้าชมชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ โทร. (055) 711570

 

กลับสู่ด้านบน

 

          หน้าแรก|ข้อมูลทั่วไป|ข้อมูลการเดินทาง|สถานที่ท่องเที่ยว|ผู้จัดทำ